المرجع / صورة .وصفتطبيق
الفرامل الوسادة Brake Pad Set:1802 4962
1802 4962

الفرامل الوسادة
Brake Pad Set

Front Axle
Brake System : WAG
Width : 147.9 mm
Height : 61.1 mm
Thickness : 18 mm

PONTIAC GRAND PRIX VI Saloon
PONTIAC GRAND PRIX VI Coupe
BUICK (SGM) GL8 II MPV
BUICK (SGM) GL8 I MPV
BUICK (SGM) CENTURY
BUICK (SGM) REGAL I
أكثر...